วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปแนวข้อสอบ สังคม ม.2 ปลายภาค/2553

แบบตัวเลือก ทั้งหมด 60 ข้อ
2 สาระ หน้าที่พลเมือง และ ศาสนา

สาระหน้าที่พลเมือง มีดังนี้
1. พลเมืองดี
2. พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
3. กฎหายในชีวิตประจำวัน- การเกิด การตาย การหมั้น การสมรส มรดก การรับบุตรบุญธรรม...
4. สภาผู้แทนราษฎร
5. ศาลยุติธรรม

สาระศาสนา มีดังนี้
1. ทิศ 6
2. พรหมวิหาร4
3. การบริจาคทานของศาสนาอิสลาม
4. หลักคำสอนของอิสลาม...
5.ตรีเอกานุภาพ
6. พราหมณ์ฮินดู
7.หลักของศาสนาคริสต์
8.วันเข้าพรรษา
9. อัปปิยวาจา สมานัตตา สาราณียธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น