วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สรุปหัวข้อที่สอบ กลางภาคสังคม ม.2

หัวข้ออ่าน
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
2. ปัจจัยการผลิต
3. กระบวนการทางเศรษฐกิจ
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. ค่าเสียโอกาส
6. อรรถประโยชน์
7. กลไกราคา/กลไกลตลาด
8. อุปสงค์-อุปทาน-ดุลยภาพ
9. ระบบเศรษฐกิจ
10. หน่วยธุรกิจ
11. ต้นทุน
12. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
13. การพัฒนาเศรษฐกิจ
14. ธนาคาร /สถาบันการเงิน
15. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

1 ความคิดเห็น: